Advertiment:

Aquest missatge i, si escau, els fitxers annexos tenen caire confidencial, especialment pel que fa a les dades personals, i s’adrecen exclusivament al destinatari de referència. Si l’ha rebut per error o se li ha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquesta mateixa via i el destrueixi o l’esborri, i que en tot cas s’abstingui de qualsevol manipulació o comunicar a tercers aquest missatge i fitxers annexos, tot sota pena d’entrar en responsabilitats legals. L’emissor no garanteix la integritat, la rapidesa i la seguretat d’aquest correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altres manipulacions que facin tercers aliens.

Advertencia legal:

Este mensaje y en su caso los ficheros anexos tienen carácter confidencial, especialmente en lo que a datos personales se refiere y se envían exclusivamente al destinatario de referencia. Si lo ha recibido por error ó lo ha recibido por cualquier otro motivo, le rogamos que nos lo comunique por este mismo medio y lo elimine ó borre, absténgase en todo caso de cualquier manipulación o comunicar a terceros su contenido y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez y seguridad de este correo, ni se responsabiliza de los posibles perjuicios derivados de la captura, incorporación de virus o cualquier manipulación que terceros efectúen.

Disclaimer:

This message and any attached files transmitted with it, is confidential, especially as regards personal data. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient and have received this information in error or have accessed it for any reason, please notify us of this fact by email reply and then destroy or delete the message, refraining from any reproduction, use, alteration, filing or communication to third parties of this message and attached files on penalty of incurring legal responsibilities. The sender does not guarantee the integrity, the accuracy, the swift delivery or the security of this email transmission, and assumes no responsibility for any possible damage incurred through data capture, virus incorporation or any manipulation carried out by third parties.

ATENCIÓ: Abans de imprimir aquest missatge valoreu si veritablement es necessari. D’aquesta forma contribuirem a la preservació del Medi Ambient.