Política de privacitat

SAPLEX, S.A. com a responsable del tractament (d’ara endavant SAPLEX), a través de la seva pàgina web, www.saplex.com garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

SAPLEX només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

Responsable del tractament

Identitat:  SAPLEX S.A.
CIF: A-8360844
Direcció Postal: Av. Can Castells 3, 08420 Canovelles, Barcelona
Correu electrònic: saplex@saplex.com

Finalitat del tractament de les dades, legitimació del tractament i conservació

A SAPLEX Tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

  • Atendre les seves opinions, suggeriments i sol·licituds d’informació a través del nostre email de contacte, legitimats pel consentiment que ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres (Art. 6.1.a) RGPD).
  • Enviar-li comunicacions comercials relacionades amb els nostres productes, legitimats pel consentiment que ens presta al subscriure’s i el nostre interès legítim (Art.6.1.a) i f) RGPD).

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va portar a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i nomes seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran comunicades a tercers en cap cas, excepte quan existeixi una obligació legal.

Drets de l’interessat

Com a usuari de SAPLEX, tindran dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.
  • Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions.
  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntat còpia del seu DNI a la nostra direcció de correu electrònic saplex@saplex.com.

Si considera que els seus drets han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).